foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

OBEC MARKVARTICE

obec, kde se dobře žije!

NEPŘEHLEDNĚTE

MOBILNÍ ROZHLAS MARKVARTICE

VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA

VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA - OBEC MARKVARTICE

YOUTUBE KANÁL

youtube kanál obce markvartice

WEBKAMERY OBCE

ODSTÁVKY ELEKTŘINY

NAPLÁNUJ SI VÝLET

MAPOVÝ PORTÁL

PANORAMA OBCE

1. Oficiální název 

Obec Markvartice, Markvartice 280, 407 42 Markvartice

2. Důvod a způsob založení

Obec Markvartice vznikla jako územně správní jednotka v souladu s § 1 a §2 zákona Č. 367/1990 Sb., o obcích, v platném znění. Je právnickou osobou s plnou právní subjektivitou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese zodpovědnost z těchto právních vztahů vyplývajících.

3. Organizační struktura

Starosta

Tomáš Renka

Místostarosta

Kunte Libor, Ing.

Zastupitelé 

Flieger Jaroslav

Hladík Karel, Ing.

Ihnát Jan 

Jirovec Martin 

Kolman Václav, Ing.

Kunte Libor, Ing.

Novák Ondřej 

Renka Tomáš

Tezner Marek ml.

 

Výbory

Finanční výbor:

Předseda: Tezner Marek ml.

Členové: Mitrušková Alice, Nerad Jakub, Ing.

Kontrolní výbor:

Předseda: Ihnát Jan 

Členové: Křovina Zdeněk, Kopecký Jan 

Stavební výbor:

Předseda: Flieger Jaroslav

Členové: Kolman Václav, Ing., Novák Ondřej 

4. Kontaktní informace

Adresa: Markvartice čp. 280, 407 42 Markvartice

Tel.: 412 585 265

Web: www.markvartice.cz

Podatelna: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Datová schránka: amsbm42

IČP: OB00555916MA

Starosta: Renka Tomáš, tel. 775 866 170, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Místostarosta: Kunte LiborIng., tel. 603 859 653, e-mail: míTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Účetní: Vitoušová Gabriela , tel. 412 585 265, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Úřední hodiny:

Pondělí:    8:00 - 11:30    12:00 - 17:00

Středa:      8:00 - 11:30     12:00 - 17:00

Pátek:       8:00 - 12:00

5. Bankovní spojení

1) ČSOB a.s., pobočka Děčín

Číslo účtu: 162258856/0300

2) V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 501/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., (rozpočtová pravidla), byl zřízen účet u České národní banky. Účet je určen k příjmu dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu, státních fondů a Národního fondu.

Číslo účtu: 94-3811431/0710

6. IČO

00555916

7. DIČ

Obec Markvartice není plátcem DPH

8. Rozpočet obce

viz. Úřední deska

9. Žádost o informace

 • písemný dotaz na Obecní úřad
 • písemně prostřednictvím elektronické pošty (e-mail) na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • ústně na Obecním úřadě

10. Příjem žádostí a dalších podání

 • Žádost lze podat písemně, ústně, telefonicky nebo elektronickou­ poštou
 • Ústní žádosti, na které je vyžadována písemná odpověď, se evidují. Evidují je pracovníci, kterých se žádost týká.
 • Žadatelem je fyzická i právnická osoba, která žádá inforamci
 • Písemné žádosti jsou evidovány na Obecním úřadě. Datum podání žádosti je dán dnem zaevidováním.
 • Z podání musí být zřejmé:
  • o kdo jej činí (jméno, příjmení, adresa žadatele, nebo název a sídlo právnické osoby), podpis žadatele, u žádosti podané elektronickou poštou musí být uvedená elektronická adresa (e-mail) žadatele
  • o jaká informace je požadována a komu je určena
  • nejsou-li splněny tyto podmínky (ve smyslu zákona 106/1999 sb.) obec žádost odloží
  • V případě, že žádost je nesrozumitelná, neúplná nebo formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní žadatel žádost do 30 dnů, žádost bude zamítnuta.
 • V případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti obecního úřadu, žádost odloží a odůvodněnou skutečnost sdělí do 3 dnů žadateli
 • Lhůty při vyřizování žádosti
  • poskytování informací – do 15 dnů od přijetí žádosti nebo upřesnění žádosti
  • prodloužení lhůty pro poskytování informací – až o 10 dnů
  • rozhodnutí o odepření informací – ve lhůtě pro poskytování informací
  • sdělení o odložení žádosti – do 3 dnů od přijetí
  • výzva k upřesnění žádosti – do 7 dnů od podání žádosti
  • lhůta pro upřesnění žádosti žadatelem – do 30 dnů od výzvy
  • lhůta pro odvolání – do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí
  • lhůta pro vyřízení odvolání – do 15 dnů od pžedložení odvolání odvolacího orgánu
 • Lhůtu pro poskytování informací lze prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o 10 dnů Závažné důvody:
  • vyhledávání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost
  • vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti
  • konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvěma nebo více složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti
 • Opravné prostředky
  • rozhodnutí o informaci se doručuje do vlastních rukou žadatele
  • proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti nebo od doručení rozhodnutí
  • odvolání se podává pouze písemnou formou a odesílá se na obecní úřad. Odvolání musí obsahovat jméno a příjmení žadatele, v čem je spatřeno porušení zákona, čeho se žadatel domáhá a podpis žadatele
  • v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 106/199 Sb. obecní úřad neposkytuje informace u nichž to udává zákon, tj. v případě ochrany utajovaných skutečností (§7), ochrany osobnosti a soukromí (§8), ochrany obchodního tajemství (§9), ochrany důvěrnosti majetkových poměrů (§10) a dále v případě dalších omezení práva na informace (§11).

12. Formuláře

Dostupné formuláře jsou v sekci Dokumetny

13. Návody na řešení nejrůznějších životních situací

Řešení nejrůznějších životních situací na portálu veřejné správy - zde

14. Nejdůležitější předpisy

 • zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č.491/2004 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
 • obecně závazné vyhlášky a nařízení obce Markvartice

15. Sazebník náhrad za poskytování informací

Zveřejňování informací provádí obec na své náklady. Poskytování informací na základě žádosti je prováděno za úhradu. Výši úhrady určí starosta dle následujících sa­zeb:

 1. Mzdové náklady 30,– Kč za každých započatých 30 minut práce zaměstnance spojení s vyhledáváním informace
 2. Materiálové náklady – 1,50 Kč za každý list pořizované fotokopie – formát A4 
 3. Doručovací náklady – hodnota poštovného dle platného ceníku.

Překročí-li kalkulovaná výše úhrady částku 500,– Kč, je její výše předem sdělena žadateli a informace je poskytnuta jen s jeho výslovným souhlasem s výší úhrady. Úhradu provede žadatel hotově v pokladně ObÚ nebo bezhotovostní platbou na účet obce před podáním informace.

Jedná-li se o informaci, nevyžadující vyhledávání /např. odkazem na zákon nebo veřejně přístupné materiály/, poskytne se tato bezplatně.

16. Výroční zprávy podle zákona 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2006

 1. počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:

V roce 2006 nebyla podána žádná žádost

 1. počet podaných odvolání proti rozhodnutí:

žádné

 1. opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení:

žádné

 1. výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence:

žádné

 1. počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení:

žádné

 1. další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:

žádné

Výroční zpráva za rok 2007

 1. počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:

V roce 2007 nebyla podána žádná žádost

 1. počet podaných odvolání proti rozhodnutí:

žádné

 1. opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení:

žádné

 1. výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence:

žádné

 1. počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení:

žádné

 1. další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:

žádné

Výroční zpráva za rok 2008

 1. počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:

V roce 2008 nebyla podána žádná žádost

 1. počet podaných odvolání proti rozhodnutí:

žádné

 1. opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení:

žádné

 1. výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence:

žádné

 1. počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení:

žádné

 1. další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:

žádné

17. Seznam organizací

Organizace

Základní škola a Mateřská škola Markvartice
příspěvková organizace, zřizovatel obec Markvartice, statutární zástupce Mgr. Petrášková Magda

Sbor dobrovolných hasičů, velitel Jiří Zach, tel. 607 195 801

Složky obce

Myslivecké sdružení SKALKA, předseda Otakar Bíža 

Sbor dobrovolných hasičů, starosta Ondřej Novák 

18. Povinné zveřejnění informací o zpracovávaných osobních údajích dle § 18 odst 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

--

Veřejně přístupné registry

Živnostenský rejstřík

Obchodní rejstřík